Veselský shatters the 130-year-old track record


  English
  German
  Czech
  Veselský shatters the 130-year-old track record

Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)
Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)

The Distanzradfahrt from Vienna to Berlin in 1893 was the most significant road cycling race before World War I. 144 riders, mostly from Austria and Germany, were registered at that time. At least 115 riders started in Vienna on June 29, 1893, and 37 arrived in Berlin within the 50-hour cut off time. The 28-year-old Munich cyclist Josef Fischer was the first to reach Berlin. Fischer completed the 582.5 km in 31:00:22.4. This race triggered a bicycle boom in Austria and Germany. Fischer won the Milan-Munich race in 1894 and subsequently became the first winner of Paris-Roubaix in 1896. He was considered the best road cyclist of his time. The goal at Kickdistance 2023 was to beat this record of 31 hours for 582.5 km, but this time on a footbike. Racing bikes and footbikes cannot be compared fairly. Empirical evidence shows that with the same effort, a racing bike is 1.5 times faster than a footbike.


130 years separate Distanzradfahrt and Kickdistance. The bicycles of the past cannot be compared to the bicycles of today, and the roads were very different as well. However, one thing has remained the same: the sporting ambition and determination. Brandenburg Gate, Berlin, July 2, 2023, shortly after noon. The 43-year-old Czech Michal Veselský becomes the first of a total of eight to reach the finish line on his footbike. He has covered over 601 kilometers with a constant headwind, which was particularly strong in Germany.

Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík
Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík

At the checkpoint after 582.5 kilometers, the clock showed a time of 30:03:36, clearly below the magical 31-hour mark! Michal is welcomed by cheering fans and has to take a seat after the ride, which he mostly completed on his own. A great ride. Michal Veselský is the Josef Fischer of today. According to press reports from 1893, Fischer allowed himself a total of 67 minutes of break time. When you add up Veselský’s break times, you also come to between 65 and 70 minutes. Both Fischer and Veselský had to contend with storms, and both left their competition far behind.


After Fischer, the next two riders arrived after just under one and after more than three hours. Behind Veselský, the pursuers arrived after 4.5 and 9 hours! This highlights the exceptional nature of Veselský’s record ride, which can already be described as “legendary”.


We congratulate Michal on this extraordinary achievement and are delighted that Kickdistance has moved so many people in a positive way. It is hoped that Kickdistance 2023, thanks in part to Michal Veselský’s record, will lead to a footbike boom, just as the Distanzradfahrt in 1893 did for bicycles.

  Veselský shatters the 130-year-old track record

Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)
Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)

Die Distanzradfahrt 1893 von Wien nach Berlin war das bedeutendste Straßenradrennen vor dem Ersten Weltkrieg. 144 Fahrer, vorwiegend aus Österreich und Deutschland waren damals gemeldet. Mindestens 115 Fahrer starteten am 29.6.1893 in Wien und 37 kamen innerhalb der 50 Stunden Karenzzeit in Berlin an. Als Erster kam der 28-jährige Münchner Josef Fischer in Berlin an. Für die 582,5 km benötigte Fischer 31:00:22,4. Dieses Rennen löste einen Fahrradboom in Österreich und Deutschland aus. Fischer gewann 1894 Mailand-München und war in weiterer Folge der erste Gewinner von Paris-Roubaix (1896). Er galt als bester Straßenrennradfahrer seiner Zeit.


Diese 31 Stunden für 582,5 km galt es beim Kickdistance 2023 zu schlagen und zwar per Tretroller. Man kann Rennräder und Tretroller nicht fair miteinander vergleichen. Die Empirie zeigt, dass man mit demselben Kraftaufwand mit einem Rennrad 1,5-mal schneller ist als mit einem Tretroller.

Zwischen der Distanzradfahrt und dem Kickdistance liegen 130 Jahre. Man kann die Fahrräder von damals nicht mit den Fahrrädern von heute vergleichen, auch die Straßen waren sehr anders beschaffen. Eines aber ist gleichgeblieben: der sportliche Ehrgeiz und Wille.

Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík
Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík

Brandenburger Tor, Berlin, 2. Juli 2023, kurz nach Mittag. Der 43-jährige Tscheche Michal Veselský erreicht mit seinem Tretroller als Erster von insgesamt acht das Ziel. Hinter ihm liegen mehr als 601 Kilometer Fahrt mit stetem Gegenwind, der besonders in Deutschland sehr stark war. Am Checkpoint nach 582,5 Kilometern zeigte die Uhr 30:03:36 Fahrzeit, mehr als deutlich unter der magischen 31-Stunden-Linie! Michal wird von jubelnden Fans begrüßt und muss sich nach der Fahrt, die er die meiste Zeit im Alleingang fuhr, erst einmal hinsetzen.


Eine großartige Fahrt. Michal Veselský ist der Josef Fischer von Heute. Laut Presseberichten von 1893 gönnte sich Fischer insgesamt 67 Minuten an Pausenzeit. Addiert man Veselskýs Pausenzeiten, kommt man ebenfalls auf zwischen 65 und 70 Minuten. Beide, Fischer und Veselský hatten mit Unwettern zu kämpfen und beide ließen die Konkurrenz klar hinter sich.

Hinter Fischer kamen die nächsten beiden nach knapp einer beziehungsweise nach mehr als drei Stunden. Hinter Veselský kamen die Verfolger nach 4,5 und nach 9 Stunden! Hierin erkennt man die Besonderheit Veselskýs Rekord-Fahrt, die man schon jetzt als „legendär“ bezeichnen kann.

Wir gratulieren Michal zu dieser außergewöhnlichen Leistung und freuen uns, dass Kickdistance so viele Menschen in positiver Weise bewegt hatte. Es ist zu hoffen, dass Kickdistance 2023, auch dank Michal Veselskýs Rekord, zu einem Tretroller-Boom führt wie es einst die Distanzradfahrt 1893 für das Fahrrad war.  Veselský shatters the 130-year-old track record

Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)
Josef Fischer (Collection Jules Beau,1896)

Distanční jizdá mezí Vídní a Berliném byla nejvýznamnější silniční cyklistickou soutěží před první světovou válkou. Tehdy se přihlásilo 144 jezdců, převážně z Rakouska a Německa. Nejméně 115 jezdců odstartovalo 29. 6. 1893 ve Vídni a 37 z nich dorazilo do Berlína v rámci 50hodinového limitu. První do cíle v Berlíně dorazil 28letý Mnichovský Josef Fischer. Fischerovi trvalo 31:00:22,4 projíždět 582,5 km. Tato soutěž vyvolala cyklistický boom v Rakousku a Německu.

Fischer vyhrál v roce 1894 závod Milán-Mnichov a stal se také prvním vítězem Paříž-Roubaix (1896). Byl považován za nejlepšího silničního cyklistu své doby. Překonat trasu 582,5 km pod 31 hodin stanovený historickém výkonem Josefem Fischerem byl sen a magická výzva Kickdistance 2023.Srovnávat závodní kola a koloběžky není fér. Ukazuje, že se stejnou silou je jezdec na závodním kole o cca. 1,5 krát rychlejší než na koloběžce.

Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík
Michal Veselský (front) and Václav Obrtlík

Mezi Distanzradfahrt a Kickdistance uplynulo130 let. Kola tehdy nelze srovnávat s dnešními koly, stejně tak se velmi lišily i silnice. Jeden však zůstal stejný: sportovní cíl a odhodlání. Brána Braniborská, Berlín, 2. července 2023, krátce po poledni. 43letý Čech Michal Veselský jako první z celkových osmi dorazil do cíle na své koloběžce. Za sebou měl více než 601 kilometrů jízdy s neustálým protivětrem, který byl zejména v Německu velmi silný. Po projití kontrolního bodu po 582,5 kilometrech ukazoval hodinky čas 30:03:36, což bylo zřetelně pod magickou hranicí 31 hodin!

Michala přivítali vítající fanoušci a on si musel po jízdě, kterou většinu času jel sám, nejprve sednout. Skvělá jízda. Michal Veselský je dnešní Josef Fischer. Podle novinových zpráv z roku 1893 si Fischer celkově vyčlenil 67 minut na odpočinek. Když sčítáme časy Veselského přestávek, dostaneme se také na hodnoty mezi 65 a 70 minutami. Jak Fischer, tak Veselský museli bojovat s bouřemi a oba zanechali konkurenci daleko za sebou.


Na Fischera navázali další dva jezdci po necelé hodině a po více než třech hodinách. Za Veselským dorazili pronásledovatelé po 4,5 hodinách a po 9 hodinách! V tomto je vidět zvláštnost Veselského rekordní jízdy, kterou lze již nyní nazvat “legendární”.


Gratulujeme Michalovi k tomuto mimořádnému výkonu a těšíme se, že Kickdistance 2023, díky rekordu Michala Veselského, pohnul tolika lidmi pozitivním způsobem. Doufejme, že Kickdistance 2023 vyvolá na koloběžkách takový boom, jaký kdysi vznikl díky Distanzradfahrt 1893 pro kola.